El coneixement, més que veritable, ha de ser viable (Ernst von Glasesfeld)

El dia a dia